Avís Legal

Informació legal sobre les pàgines web de la botiga en línia casanatalia.es.

OBJECTE

Aquest lloc ha estat creat per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als productes oferts per casanatalia.es.

CONTINGUT

Aquest lloc web ofereix informació sobre els productes i serveis comercialitzats per casanatalia.es estant aquests, en tot cas, subjectes als termes i condicions expressament detallats en cada moment i accessibles des d'aquesta pàgina web, així com, els concrets Serveis juntament amb els seus tarifes, que també s'han de subjectar a les diferents condicions generals d'ús de cada un dels Serveis prestats per la botiga en línia casanatalia.es.

ACCÉS I ÚS

L'accés a aquest lloc web, i l'ús que es faci de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de la botiga en línia casanatalia.es o de tercers.

Es considera prohibit l'ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats, i en particular no es limita a:

Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, de protecció de dades, etc.)
Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d'aquesta pàgina web.
L'ús incorrecte o impropi respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que, si s'escau es puguin incloure en la pàgina web de la botiga online casanatalia.es.


RESPONSABILITAT

El lloc web casanatalia.es no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella.

SERVEI

casanatalia.es es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés com la totalitat o part de els continguts en ella inclosos.
La botiga online casanatalia.es no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni de continguts que no hagin estat supervisats per la botiga en línia casanatalia.es

COMERÇ I BOTIGA VIRTUAL

En el cas que a través d'aquest portal, es dugui a terme una activitat comercial, la mateixa consistirà en la recepció i tramesa de les sol·licituds relatives als productes i serveis presentats, subjectant en tot cas les transaccions comercials que es produeixin, a les disposicions legals vigents, i en particular les establertes en la Llei 7/1996 de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista relativa a les vendes a distància, així com, la legislació en tot el referent a les condicions generals de contractació. Per al supòsit de sol·licitud de qualssevol dels Serveis oferts en el seu cas per la botiga en línia casanatalia.es el client haurà d'acceptar les condicions generals de prestació d'aquests Serveis relatives a cada modalitat en concret, les quals, queden a disposició del client tant a través de la pàgina web casanatalia.es.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Site i els continguts que en ell es alberguen estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o generació d'obres derivades dels continguts de la pàgina, sense la prèvia autorització del titular dels corresponents drets, o es trobi legalment permès.

L'accés al web no pressuposa l'adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

RESERVA DE DRETS

casanatalia.es podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en l'estructura, disseny web així com qualsevol informació continguda en la pàgina, modificar o eliminar productes, les condicions d'accés o fins i tot d'ús de la web de forma unilateral i sense previ avís sense que això doni lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.

casanatalia.es es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del lloc web o de qualsevol dels serveis que l'integren.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Distroprestashop.laprimera.net no atorga cap garantia ni es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogués derivar de:

la falta de disponibilitat i continuïtat tècnica o del funcionament de la pàgina.
de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts,
de la falta d'utilitat, adequació o validesa del web, serveis, continguts amb l'objecte de respondre a les necessitats, activitats o expectatives dels usuaris.
De l'ús negligent o il·lícit de la web en general que no respectin les normes definides en el present avís legal, a la bona fe, ordre públic.
Errors: Pel que fa a l'existència d'errors o imprecisions en el Lloc Web casanatalia.es no respondrà per les conseqüències derivada dels mateixos. Seran esmenats per casanatalia.es al més aviat possible i tan aviat com tingui coneixement d'això.


POLÍTIQUES D'ENLLAÇOS

La Web pot incloure "links" o enllaços de text o gràfics cap a altres pàgines web i continguts situats fora de http://casanatalia.es. Els mateixos són propietat de tercers.

http://casanatalia.es utilitza aquests "links" amb l'objecte de proporcionar major informació a l'Usuari. A causa de que són completament aliens a casanatalia.es, aquesta no es responsabilitza en cap cas de les esmentades pàgines web, dels seus continguts ni de les conseqüències que pugui comportar a l'Usuari l'accés a aquests enllaços.

Així mateix casanatalia.es només autoritza a terceres persones interessades a que estableixin "links" des de les pàgines web sempre que compleixin amb les obligacions establertes en el present Avís Legal.

Particularment el "link" ha de possibilitar que el web es mostri en la seva totalitat dins de la pantalla del navegador sense que els continguts es mostrin a través de marcs o "frames". No obstant l'anterior, casanatalia.es reserva el dret a exigir a aquestes terceres persones que retirin immediatament els "links" cap al Lloc Web quan així ho estimi convenient.

L'establiment d'un "link" no implicarà en cap cas l'existència de relacions entre el tercer que inclou el mateix i casanatalia.es, ni el coneixement i acceptació per part de casanatalia.es, dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web .

casanatalia.es no assumeix cap tipus de responsabilitat, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat, continguts, informacions, comunicacions, opinions, productes etc., oferts en els webs que no estan gestionades per casanatalia.es

XARXES SOCIALS

La present web utilitzarà, Xarxes socials i comunitats virtuals que s'utilitzaran com a mitjans de comunicació i promoció dels productes i serveis de casanatalia.es.Las xarxes socials i comunitats virtuals de les que fa ús són les següents: Facebook, twitter, Instagram i google +, sense perjudici que pugui utilitzar altres en un futur. Els objectius específics a través dels quals es fan servir aquests mitjans són el suport mediàtic i difusió dels serveis de casanatalia.es.

Pel que fa a la informació dels continguts de les xarxes socials casanatalia.es no es fa responsable en cap cas de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través de les mateixes.

Els continguts establerts en les xarxes socials són exclusivament informatius, per la qual cosa no es responsabilitza de les decisions preses per l'Usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o en tercers amb base a aquesta informació.

casanatalia.es procurarà fomentar la qualitat de les informacions a través de l'esmena d'errors en dades rebudes, així com, en l'administració dels llocs, i possibilitarà que tercers usuaris puguin reportar denúncies sobre comentaris ofensius i improcedents que no tinguin a veure amb els temes tractats, fotos publicades o vídeos igualment no relacionats amb els temes als quals es destina les anteriors Xarxes socials i comunitats.

En aquests casos, casanatalia.es com a administrador de les xarxes, tindrà la potestat d'esborrar tota informació que no s'ajusti a la qualitat, objecte i bon servei informatiu i lúdic de les xarxes socials. No obstant això, tot i la intenció de procurar la màxima qualitat de continguts, no es farà responsable de les informacions referides.

S'informa que l'accés a les xarxes socials i comunitats dels que el web fa ús per als objectius anteriorment descrits, requereix d'un servei / subministrament per part d'altres prestadors de serveis de la societat de la informació. casanatalia.es no pot en cap moment responsabilitzar-se de la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les mateixes, i per tant no pot impedir el seu suspens, cancel·lació o inaccessibilitat per causes alienes a casanatalia.es.

casanatalia.es no es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per motius que provinguin d'errors o desconnexions a les xarxes socials, i que puguin produir pèrdues d'informació, suspensions, cancel·lacions o interrupcions del servei durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Les xarxes socials i les comunitats poden permetre l'accés a enllaços i altres pàgines web. Atesa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, casanatalia.es actua com a prestador de serveis d'intermediació, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la seva il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per a retirar-los. Si l'usuari considera que algun dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a casanatalia.es mitjançant el mail establert al principi del present avís legal, procedint diligentment a retirar aquests enllaços. casanatalia.es en cap cas es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il • licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

GENERALS

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web de la botiga en línia casanatalia.es serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals de Espanya.

La botiga en línia de casanatalia.es està gestionada per:
Natalia Pérez Places
Inscrita en el registre d'activitats econòmiques per a "Venda decoració" epígraf 653.30, "Pastissos de bolquers" epígraf 652.30, i "Realització i confecció de coixins terapèutics", epígraf 495.9.
C.I.F: 72532914E
Tel / Fax:(+34) 639791732
email: info@casanatalia.es


L'accés a la pàgina web de la botiga online casanatalia.es implica l'acceptació de totes les condicions expressades.

casanatalia.es © 2016.